close Bo é Belle maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren.
Maak uw afspraak voor het bekijken van onze doopsuikers en geboortekaarten via 053 77 84 82 of via mail naar print@boebelle.be.

Bo é Belle
Hogeweg 101
9320 Erembodegem
Tel.: 0475 28 45 14
BTW-Nr.: BE 0449.853.138
NV


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Bo é Belle, een NV met maatschappelijke zetel te Hogeweg 101 - Erembodegem, BTW BE 0449.853.138, (hierna 'Bo é Belle') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Bo é Belle moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Bo é Belle aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Bo é Belle niet. Bo é Belle is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. Bo é Belle kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

De Klant maakt een keuze uit zijn gewenste artikels en voegt deze toe aan zijn winkelwagentje.
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: 
  • via kredietkaart
  • via bankkaart 
  • via overschrijving op rekeningnummer BE62 1430 7785 7961
Bo é Belle is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.
De levering gebeurt door een transportdienst en kost 7 € voor bestellingen onder de 250 €. Bestellingen boven de 250 € zijn franco levering.
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Bo é Belle.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Bo é Belle te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 7: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Bo é Belle zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 weken na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 


Artikel 8: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Bo é Belle respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het leveren van de artikels, het verwerken van de bestellingen, bij het inschrijven op de nieuwsbrief kan uw e-mailadres gebruikt worden voor het opsturen van de nieuwsbrief.


Artikel 9: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Bo é Belle om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 


Artikel 10: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Bo é Belle. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 


Artikel 11: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 
Bo é Belle heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via http://www.unizo.be/ecommercelabel/


Artikel 12: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).


Artikel 13: Gebrek aan betaling

Bij niet betaling op de vervaldag wordt elk verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten titel van conventioneel schadebeding verhoogd met 10%, met een minimum van 30 EURO.
De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden. Daarenboven behouden wij ons het recht voor om desgevallend verdere leveringen stop te zetten.


Artikel 14: Klachten ivm gebreken

Klachten wegens zichtbare gebreken en/of afwijkingen ten overstaan van het bestelde dienen door de koper te worden gemeld binnen de 48 uren na de levering.  Na deze datum is de verkoper niet meer aansprakelijk en worden geen terugnames meer aanvaard.
Klachten wegens verborgen gebreken moeten door de koper worden gemeld binnen de 72 uren na de levering. Na deze datum is de verkoper niet meer aansprakelijk en worden geen terugnames meer aanvaard.


Artikel 15: Overmacht

Wanneer de verkoper, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, heeft deze het recht om de overeenkomst te verbreken door eenvoudige bekendmaking aan de koper.  De verkoper zal in dit geval geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn aan de koper.
Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.